Politika privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PODATAKA


Dragan Nedeljković preduzetnik Agencija za veb i grafički dizajn NBG CREATOR Rakovica (u daljem tekstu NBG CREATOR) je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica te ih obrađuje u skladu s primenjivim propisima, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) kao i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (u slučajevima kada je primenljivo).


Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice (pojedinac) ili zastupnik pravnog lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju.


Oblast primene


Politika privatnosti se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje prikupljamo, upotrebljavamo ili na drugi način obrađujemo, direktno ili putem svojih partnera, trećih lica. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno (u daljem tekstu: podatak ili podatak o ličnosti). Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na podacima o ličnosti, na primer prikupljanje, snimanje, čuvanje, upotreba, prenos podataka i uvid u podatke o ličnosti.


Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode firme NBG CREATOR koji uključuju obradu bilo kojih podataka o ličnosti.


Politika se prvenstveno odnosi na fizička lica i fizička lica koja zastupaju pravna lica, a koja podnose zahtev ili upotrebljavaju, koriste usluge i proizvode ili su zainteresovana za upotrebu usluga i proizvoda.


Politika se ne primenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji je izmenjen na način da se ne može povezati s određenim fizičkim licem ili se ne može povezati bez nesrazmernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra podatkom o ličnosti.


Obrada podataka o ličnosti


Zakon, transparentnost i odgovorno ponašanje


Obavezujemo se da ćemo obezbediti zakonit, pošten i transparentan način obrade podataka o ličnosti primenom sledećih mera:


a) jasan i pregledan način prosleđivanja informacija licu na koje se podaci odnose o nameni, načinu i vrsti obrade podataka o ličnosti primenom već u fazi prikupljanja podataka o ličnosti;


b) obrada je potrebna u cilju realizacije zaključenja dogovora ili ugovora koji se zaključuje sa licem na koje se podaci odnose (npr. Kupci i klijenti, zaposleni, potencijalni klijenti) ili se zasniva na prethodnom pristanku lica na koje se podaci odnose;


c) obrada je potrebna radi ispunjenja zakonske obaveze koja važi za NBG CREATOR kao rukovaoca podacima o ličnosti (npr. prosleđivanje podataka o ličnosti zaposlenih spoljnim institucijama po osnovu zaključenih ugovora o radu);


Ograničenje svrhe


NBG CREATOR obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama, odnosno uslovima koje ste prihvatili.


U slučaju da se podaci o ličnosti nameravaju obrađivati i u druge svrhe, predlagač nove obrade podataka o ličnosti izrađuje procenu uticaja na zaštitu podataka i po potrebi pribavlja pristanak lica na koje se podaci odnose.


Minimalni obim podataka


Pribavljanje podataka o ličnosti o licu na koje se podaci odnose obezbeđuju se samo podaci o ličnosti koji su potrebni za ispunjenje svrhe za koju se podaci obrađuju.


Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose, a radi ispunjenja određene svrhe.


Tačnost podataka


Tačnost podataka o ličnosti su obezbeđeni uvođenjem automatskih i ručnih kontrola koje obuhvataju i obradu podataka o ličnosti.


Ograničenja čuvanja podataka


Svi podaci se čuvaju u okviru zakonski određenih rokova čuvanja i u okviru rokova neophodnih za postizanje svrhe obrade istih.


U slučaju obrade podataka o ličnosti posle isteka roka čuvanja u svrhe npr. izrade statističkih analiza, svi podaci će biti anonimni na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na kojeg se podaci o ličnosti odnose.


Kako prikupljamo podatke o ličnosti


Podatke o ličnosti prikupljamo na sledeće načine:


• Podatke prikupljamo prvenstveno direktno od lica na koje se podaci odnose, i to na način da nam ih oni dostave. Najčešći primer za ovakav način prikupljanja podataka je podnošenje zahteva za pojedinu uslugu ili proizvod, bilo online ili fizičkim prisustvom, pri čemu lice na koje se podaci odnose, ako želi da upotrebi određenu uslugu ili proizvod, daje podatke i dokumente koji su potrebni za identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa, iščitan lični dokument, JMBG, itd.). Takođe, podatke prikupljamo i tokom komunikacije s licem na koje se podaci odnose putem telefona, internet sajta i društvenih mreža, pri rešavanju prigovora, itd.

• Prikupljamo podatke koji nastanu automatski kada lice na koje se podaci odnose upotrebljava usluge i/ili proizvode odnosno internet sajt. Tako na primer automatski na serveru se prikupljaju podaci o IP adresi i lokaciji korisnika sajta.
• Prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora kao što su, na primer, podaci iz registra privrednih društava ili pak podaci koje ste postavili da javno budu dostupni.


Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova zasnovanog na zakonu.


Koje vrste podataka prikupljamo


Podaci o ličnosti lica na koje se podaci odnose koji se prikupljaju, a predmet su zaštite podataka, su između ostalog podaci o:


a) identitetu lica – ime i prezime;


b) IP adresi lica – IP adresa opreme lica na koje se podaci odnose;


c) dostupnosti lica – kontakt telefon (fiksni i/ili mobilni telefon), elektronska pošta;


f) poslovni podaci pravnog lica – u slučajevima kada fizičko lice zastupa pravno lice

 

U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene podatke


Podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose smatramo njihovim vlasništvom te se prema njima tako i odnosimo. Međutim, kako bi bili u mogućnosti pružiti uslugu licu na koje se podatak odnosi, a u skladu sa dole navedenim zakonskim osnovama, potrebno je obrađivati minimalan set podataka neophodan za kvalitetno pružanje pojedine usluge, odnosno proizvoda iz naše ponude. U suprotnom, odnosno ako lice na koje se podatak odnosi odbije da dostavi traženi set podataka, nećemo biti u mogućnosti da pružimo odgovarajuću uslugu. U skladu sa navedenim, podaci o ličnosti lica se obrađuju kada je zadovoljen jedan od dole navedenih uslova:


a) obrada je neophodna za izvršavanje ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora; u zavisnosti od usluge i načina prikupljanja podataka, moguće je da je ugovor automatski zaključen prihvatanjem uslova i politike privatnosti.


b) obrada je neophodna radi poštovanja pravnih obaveza kada smo iz bilo kog razloga u obavezi da državnim institucijama dostavimo prikupljene podatke o pojedincu, fizičkom ili pravnom licu.


c) obrada je neophodna za potrebe legitimnih interesa firme NBG CREATOR ili treće strane – osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je u pitanju maloletno lice na koje se podaci odnose. Pod legitimnim interesom podrazumevamo obradu koja služi kako bi se unapredio proces, razvoj proizvoda i unapređenje poslovanja, obezbedilo usklađivanje poslovanja naše firme sa međunarodnim propisima ekstrateritorijalne primene, sprečile nezakonite radnje / protivpravne aktivnosti lica na našu štetu, i štetu naših klijenata i/ili trećih lica, modernizovale usluge, ponudili proizvodi i usluge za koje je očekivano da bi olakšale poslovanje,


d) lice na koje se podaci odnose je dalo pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više posebnih svrha – pristanak mora biti dokaziv i dobrovoljan, napisan lako razumljivim jezikom i lice na koje se podaci odnose ima pravo u svakom trenutku povući svoj pristanak (povlačenje pristanka mora biti jednako jednostavno kao i davanje istog).


e) obrada je neophodna kako bi se zaštitili ključni interesi lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog i pravnog lica;


f) obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja.


Podaci koji se automatski obrađuju


Donošenje odluka na osnovu automatske obrade podataka je sastavni deo svakog poslovanja i kao takva je neophodna, a sprovodi se:


a) u skladu sa važećim zakonima i propisima;


b) u cilju osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti usluge koja se pruža;


c) ako je neophodno za zaključenje ili izvršavanje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca što uključuje smanjenje rizika u poslovanju, unapređenje poslovanja, određenih prekonoćnih obrada koje su sastavni deo IT sistema i sl.;


d) kada je lice na koje se podaci odnose izričito dalo svoj pristanak.


U skladu s Zakonom, NBG CREATOR omogućava licima na koje se podaci odnose pravo na prigovor na automatsku, ali i ručnu, obradu podataka u svrhu direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je povezano s direktnim oglašavanjem, bilo u odnosu na početnu ili dalju obradu, u bilo koje vreme i besplatno.


Pristup podacima


Pristup vašim podacima o ličnosti imaju samo zaposleni u našoj firmi, a koji su prethodno upoznati sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i odgovornostima, kao i naši saradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla, tj. za koje postoji „potreba saznanja“ (tzv. načelo „need to know“).


Prikupljene podatke o ličnosti možemo prosleđivati obrađivačima (vendorima) sa kojima imamo zaključen odgovarajući ugovor, članicama Grupe, nadležnim državnim organima, kao i drugim licima, a u skladu sa pravom Republike Srbije.


Na koji način štitimo podatke o ličnosti


Vaše podatke o ličnosti štitimo od svake povrede, uključujući neovlašćeni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje, te svako drugo kršenje sigurnosti podataka o ličnosti.


S ciljem zaštite vaših podataka o ličnosti, primenjujemo tehničke i organizacione mere kao što su kontrola prava pristupa svim podacima i dokumentima, osiguranje ispunjenja obaveze poverljivosti kod svih osoba koje imaju pravo pristupa vašim podacima o ličnosti, primenjujemo metode kontrole pristupa (lozinke, PIN-ovi, pametne kartice, itd.) te metode praćenja pristupa i aktivnosti u informacionim sistemima, kao i primenu softverskih rešenja za osiguranje sigurnosti naše informacione opreme i podataka.


Kao prvo, imate pravo na pristup podacima o ličnosti, što znači pravo da dobijete informacije o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, prihvatanjem uslova o politici privatnosti se upoznati sa pravima i načinima korišćenja podataka. Na zahtev možete biti obavešteni o svrsi obrade podataka o ličnosti, kategoriji podataka o ličnosti, primaocima ili kategorijama primalaca kojima s podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom periodu u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani, te o pravima koja možete ostvariti.


Drugo, imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, što znači da imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave ako je to neophodno.


Treće, imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:


a) kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;


b) kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;


c) kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva; i


d) kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.


Četvrto, imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka o ličnosti koja podrazumeva obradu koja je neophodna u cilju:


a) obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja;


b) ostvarivanja legitimnih interesa firme NBG CREATOR ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.


Kada uložite prigovor, tada više ne smemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ukoliko predočimo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.


Osim o navedenim pravima lica čiji lični podaci se obrađuju, obaveštavamo vas i o pravu na brisanje, te pravu na prenosivost podataka o ličnosti.


Pojašnjenje, pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:


a) kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;


b) kada lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;


c) kada uložite prigovor na obradu u skladu s članom 37. stav 1. ovog zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose, ili članom 37. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;


d) kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i


e) kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.


Nadalje, pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili, primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja s naše strane, ukoliko su vaši podaci korišćeni za obradu automatski putem a na osnovu pristanka ili ugovora.


Kako možete ostvariti svoja prava


Klikom ovde, popunjavanjem formulara na stranici Kontakt, vaš zahtev će biti rešen u najkraćem mogućem roku.
Zahtev možete uputiti na sledeću e-mail adresu contact@nbgcreator.com ili nas pozvati na telefon 011/4038603


Podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).


Obaveštavamo vas da Povereniku možete podneti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti.


Dodatne informacije


Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava koje se tiču zakona o zaštiti podataka o ličnosti odnosno našom politikom privatnosti možete zatražiti klikom ovde i popunjavanjem kontakt formulara, slanjem upita na e-mail adresu contact@nbgcreator.com ili pozivom na telefon 011/4038603.


Uslovi korišćenja i reklamacije


Sa uslovima korišćenja sajta i zloupotrebama korišćenja autorskih prava možete se upoznati klikom ovde.