Istraživanje tržišta &
analiza konkurencije

 

Istraživanje online tržišta, prisutnosti i snage konkurencije predstavlja osnovu svih poslova digitalnog marketinga, odnosno planiranja marketing kampanja i budžeta.

 

Mi nismo klasična agencija za istraživanje tržišta, međutim putem online alata i tehnika u mogućnosti smo da sa velikom preciznošću analiziramo potencijal tržišta, izdvojimo i prepoznamo snagu konkurencije.

 

Za poslove istraživanja odnosno analize tržišta i konkurencije, koriste se različiti SEO alati. Korišćenje ovih alata dostupno je svima, međutim samo profesionalci umeju da ih koriste na pravi način i čitaju brojeve odnosno izvlače zaključke koji za krajnji cilj imaju uvećanje prodaje vašeg proizvoda ili usluge, odnosno sveukupno unapređenje vašeg poslovanja.

Istrazivanje trzista

 

Istraživanje online tržišta

 

Ovo istraživanje predstavlja analizu ključnih reči odnosno ključnih fraza bitnih za delatnost određenog poslovanja. To su reči i fraze putem kojih vas pronalaze u internet pretragama. Analizom se utvrđuje prosečna mesečna tražnja uzimajući u obzir period od prethodnih 12 meseci, koji obuhvata i potencijalne sezonske oscilacije tražnje. Kod poslovanja koje je orijentisano ka užoj marketinškoj niši već prvobitnom analizom je moguće izdvojiti sve bitne ključne fraze, te kroz dalje poslove digitalnog marketinga nastupiti na kompletnoj tržišnoj niši. Kod poslova koji imaju veliki broj proizvoda u ponudi neophodno je da se prvo radi grublja analiza, a zatim se uz konsultacije sa vlasnikom ili menadžmentom određuju prioriteti i pojedinačne tržišne niše.

 

Prioritet ključnih reči se određuje shodno ciljevima poslovanja, uzimajući u obzir kvalitet odnosno konvertabilnost ključne fraze. Naime, pojedine ključne fraze imaju veći potencijal pretvaranja korisnika interneta u kupca odnosno korisnika usluga, dakle veću kovertabilnost. Najzad, kod odluke o prioritetima uzima se u obzir i prisutnost odnosno snaga konkurencije na pojedinu ključnu frazu.

 

Analiza konkurencije

 

Nakon istraživanja tržišta i određivanja prioriteta ključnih reči, pristupa se drugoj fazi, analizi konkurencije. Zbog same prirode digitalnog okruženja, online konkurencija se u velikoj meri razlikuje od konkurencije u fizičkom svetu. U digitalnom svetu, pored direktne konkurencije iz fizičkog sveta, za prvo mesto na Google-u borite se i sa raznim blogovima, portalima i forumima koji pokrivaju istu delatnost odnosno sadrže iste ključne fraze. Dodatno, konkurenciju ne predstavlja samo sajt kao sajt, već svaka stranica sajta koja je optimizovana za određenu ključnu reč. Tako jedan konkurentski sajt može da ima i više stranica koje izlaze u pretragama, svaka zauzmajući određenu poziciju i vama predstavljajući konkurenciju na zadatu ključnu reč. Sa druge strane, pomenuti blogovi i portali izdvojeni tokom analize u daljim poslovima digitalnog marketinga često vam mogu biti od koristi, u vidu saradnika i mesta gde se možete oglasiti, pod uslovom da nisu razvijeni od strane stvarne konkurencije.

 

Tokom ove analize, izdvaja se i konkurencija koja intezivno troši manje ili veće budžeta na plaćeno oglašavanje. Izdvojenu konkurenciju je u daljem radu, putem različitih online alata, moguće pratiti i dublje analizirati.

 

Upoređivanjem dobijenih brojki izvedenih iz analize tražnje na ključne reči i analize konkurencije, uzimajući u obzir pomenutu konvertabilnost ključnih reči, odnosno osnovne ciljeve poslovanja izdvajaju se primarne ključne reči i pravi strategija nastupa.

 

Ključna fraza “ Dekoracija vencanja cena” u odnosu na ključnu reč “Dekoracija vencanja slike” ima veću konvertabilnost odnosno potencijal prevođenja posetioca sajta u kupca odnosno klijenta.

 

...Primer Online Cvećara


Strategija nastupa u mnogome zavisi od budžeta i orijentisanosti klijenta odnosno opredeljenju ka bržim rezultatima koji se mogu postići putem tehnika plaćenog oglašavanja ili dugoročnog pristupa u kome se radi na izgradnji brenda (Brand Awareness).

 

Shodno našem dugogodišnjem iskustvu, kompletan i planski online nastup, uz primenu pažljivo odabranih tehnika digitalnog marketinga, daje najbolje i dugoročne rezultate. Mnoge velike kompanije i danas nemaju objedinjen strateški nastup, dok su mala preduzeća, kao i startup poslovi limitirani budžetima, te i dalje kod raznih marketing niša zatičemo nestabilnost i tržište na kojima je moguće uspeti, posebno ukoliko se radi analitički i u kontinuitetu.


Najzad, da ne zaboravimo, analiza ključnih reči i konkurencije ne samo da predstavlja osnovu svih daljih poslova digitalnog marketinga već vam daje uvid u trenutno stanje na tržištu, kolika ulaganja su potrebna, ali vam i otvara nove vidike i omogućava prostor napretka, što je posebno značajno kod start-up poslova koji tek ulaze na tržište.